Terms & Conditions

POLSKI 

Regulamin obowiązuje od 01.01.2022 r.

1. Właścicielem Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem avolingerie.com (dawniej avocouture.eu oraz avocado.com.pl) (zwanym w dalszej części Regulaminu jako Sklep) jest VOLNO Sp. z o.o. wpisana do KRS pod numerem 0000927185, z siedzibą zakładu mieszczącą się przy ul. Jackowskiego 15/2 w Poznaniu (60-508), NIP: 781-202-65-42 (dalej również jako: „Sprzedawca”).

2. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3. Zakupu w Sklepie można dokonać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez rejestrację/logowanie na stronie internetowej i złożenie zamówienia lub mailowo wysyłając wiadomość – zamówienie na adres info@avocado.com.pl.

4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych niezbędnych do jego realizacji tj. imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości mogą być weryfikowane przez obsługę Sklepu.

5. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz nieotrzymania przesyłki z zamówionym towarem w terminie, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy na adres info@avocado.com.pl lub telefoniczny pod numerem 661191908.

6. Zamówienia będą realizowane w orientacyjnym terminie 2-10 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku płatności kartą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

7. Sklep dokłada wszelkich starań, by towar oferowany do sprzedaży w Sklepie był dostępny. W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie nie później jednak niż w przeciągu 24 godzin roboczych i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może według własnego wyboru całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia. W przypadku, gdyby Sklep nie mógł spełnić świadczenia z powodu niedostępności zamówionego towaru Klient zostanie o tym fakcie poinformowany w terminie 24 godzin roboczych, a ewentualnie uiszczona przedpłata za towar zostanie mu zwrócona. Klient może również, według własnego wyboru, w przypadku niedostępności zamówionego towaru, wybrać inny towar – dostępny z oferty sklepu dokonując w ten sposób zmiany swojego zamówienia.

8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

9. Odbiorcom uiszczającym płatności w EUR oferujemy możliwość przesłania płatności kartą kredytową za pomocą linka do płatności Revolut,

10. Odbiorcom uiszczającym płatności w USD oferujemy możliwość przesłania płatności kartą kredytową za pomocą linka do płatności Revolut.

11. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS lub DHL.

12. Do podanych cen towaru należy doliczyć koszty przesyłki, których wysokość kształtuje się w następujący sposób, w zależności od sposobu odbioru, jeżeli towar jest dostarczany na podany adres na terytorium Polski:

Przedpłata – Blue Media (BLIK, przelew)
15,00 PLN – Poczta Polska
25,00 PLN – firma kurierska. 

13. Sklep umożliwia wysyłkę zamówionego towaru poza granice Polski. W przypadku realizacji takich zamówień do podanych cen towaru należy doliczyć koszty przesyłki – 35 złotych w przypadku wysyłki towaru do krajów Unii Europejskiej lub 45 złotych w przypadku wysyłki towaru do krajów spoza Unii Europejskiej.

14. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS, DHL. O fakcie nadania przesyłki Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez siebie adres e-mail lub telefonicznie.

15. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie (w tym przykładowo: przy wykorzystaniu formularza, w formie pisemnej bądź w formie wiadomości e-mail) w terminie 14 dni licząc od dnia wydania towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik, a jeśli towar dostarczany był partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

16. Do zachowania 14-dniowego terminu określonego w punkcie 15. powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: VOLNO Sp. z o.o. , ul. Jackowskiego 15/2, 60-508 Poznań lub adres poczty elektronicznej: info@avocado.com.pl .

17. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

18. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

19. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (tj. za transport od Sprzedawcy do Konsumenta) z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sprzedawcy.

20. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczy odesłanie towaru do Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

21. Zwrot towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy: VOLNO Sp. z o.o. ul. Jackowskiego 15/2, 60-508 Poznań.

22. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę.

23. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

24. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:

a) umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma
kontroli;
h) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) umowy zawartej na aukcji publicznej;
l) umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub
okres świadczenia usługi;
m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

25. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jest możliwy do pobrania poniżej, jednakże skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

26. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar bez wad.

27. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów.

28. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi.

29. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Produktu Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

30. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe
albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

31. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

32. O stwierdzonej wadzie należy zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania towaru. Zaleca się w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Konsumenta zgodnie z pkt 28 oraz 29 powyżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu towaru w sklepie Internetowym lub jego kopii.
Zawiadomienie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@avocado.com.pl .

33. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady towaru równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany towar na adres: VOLNO Sp. z o.o., ul. Jackowskiego 15/2, 60-508 Poznań.

34. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji Konsumenta. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.

35. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
36. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz
c) tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

37. Niektóre podstrony serwisu Sklepu Internetowego oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako „puste gify”). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.

38. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających z: zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do złożonych zamówień, zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.

39. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu.

40. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. 

ENGLISH

1. These Terms and Conditions constitute a legally binding agreement between you, whether personally or on behalf of an entity (“you” , “the Consumer”) and the owner of the Online Store located at avolingerie.com (hereinafter referred to as the “Store”, “we”, “us” or “our”), VOLNO Sp. z o.o.,  who entered into the National Court Register under the number 0000927185 running a business under the company VOLNO Sp. z o.o., with the registered office at ul. Jackowskiego 15/2 in Poznań (60-508), NIP: 781-202-65-42 (hereinafter also referred to as: “Seller”). You agree that by accessing the Store, you have read, understood, and agreed to be bound by all of these Terms and Conditions. If you do not agree with all of these Terms and Conditions, you are prohibited from using the Store and you must discontinue immediately. 

2. By using the Store, you represent and warrant that (1) you have the legal capacity and you agree to comply with these Terms of Use; (2) you are not a minor in the jurisdiction in which you reside; (3) you will not access the Site through automated or non-human means, through a bot, script or otherwise; (4) you will not use the Site for any illegal or unauthorized purpose; (5) your use of the Site will not violate any applicable law or regulation. If you provide any information that is untrue, inaccurate, not current, or incomplete, we have the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Site. 

3. Unless otherwise indicated, the Site is our proprietary property and all source code, databases, functionality, software, website designs, video, audio, text, photographs, and graphics on the Site (the “Content”) and the trademarks, service marks, and logos, (the “Marks”) are owned ot controlled by us or licensed to us, and are protected by copyright and trademark laws and and various other intellectual property rights and unfair competition laws of the United States, international copyright laws, and international conventions. 

4. Prices in the Store are expressed in USD, Euros and PLN and include VAT (gross prices).

5. A purchase in the Store can be made 24 hours a day, 7 days a week by registering / logging in to the website and placing an order or by sending an e-mail – order to the address info@avocado.com.pl . You agree to pay all charges at the prices then in effect for your purchases and any applicable shipping fees, and you authorize us to charge your chosen payment provider for any such amounts upon placing your order. We reserve the right to correct any errors or mistakes in pricing, even if we have already requested or received payment. 

5. On the terms set out in these regulations, it currently not possible to place orders for goods offered in the Store by phone.

6. A prerequisite for the performance of the contract is that the Customer provides the data necessary for its implementation, ie name and surname or company name, address, telephone number or e-mail address. Each order accepted for processing will be confirmed by e-mail. Any doubts may be verified by the Store’s staff. In the event of not receiving confirmation of the order acceptance for execution and not receiving the shipment with the ordered goods within the time limit referred to in point 7. of the Regulations, please contact us by e-mail at info@avocado.com.pl, or by phone on 661191908.

7. Orders will be processed within an approximate period of 2-10 working days from the moment the order is accepted for execution.

9. The Store makes every effort to display as accurately as possible the colors, features, specifications, and details of the products available. However, we do not guarantee that the colors, features, specifications, and details of the products will be accurate, complete, reliable, current, or free of other errors, and your electronic display may not accurately reflect the actual colors and details of the products. Every effort is made to ensure that the goods offered for sale in the Store are available. In the absence of goods in the warehouse, the Customer will be informed immediately, no later than within 24 working hours and the related extension of the order fulfillment time referred to in point 7 of the Regulations. If the Customer does not consent to the extension of the order processing time, they may, at their own discretion, completely cancel the order or only resign from the item that extends the order fulfillment time. In the event that the Store cannot perform the service due to the unavailability of the ordered goods, the Customer will be informed of this fact within 24 working hours, and possibly the prepayment made for the goods will be returned to them. The customer may also, at their own choice, in the event of unavailability of the ordered goods, choose another product – available from the store’s offer, thus changing their order. We reserve the right to discontinue any products at any time for any reason. prices for all products are subject to change.

10. Payment for the ordered goods can be made by the Customer: 

a) in PLN via Blue Media (instant transfer, credit card, BLIK) or b) in Euros via Revolut, or c) in USD via Revolut (credit card).  Order processing begins after receipt of payment. We reserve the right to refuse any order placed in the Store. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household, or per order. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgement, appear to be placed by dealers or resellers. 

11. For wholesalers paying in Euro, we offer the option of sending payments by credit card using the  Revolut payment link. 

12. The ordered goods will be delivered via Poczta Polska or the courier company UPS or DHL. The prices of the goods should include shipping costs, the amount of which is as follows, depending on the method of receipt:

a) in Poland – Poczta Polska (15.00 PLN), firma kurierska (19.00 PLN)  

b) in the EU, UK – DHL / UPS – 35.00 PLN

c) the United States, Canada – 45.00 PLN

14. The ordered goods will be delivered via Poczta Polska or the courier company UPS, DHL. The Customer will be informed about the shipment via e-mail to the e-mail address provided by them or by phone. 

15. The Customer who is also a Consumer within the meaning of Art. 22¹ of the Civil Code, who concluded a distance contract, may withdraw from it without giving any reason, by submitting an appropriate statement in any form (including, for example: using a form, in writing or in the form of an e-mail) within 14 days from the date of delivery of the goods to the Consumer or a third party designated by him other than the carrier, and if the goods were delivered in batches or in parts, from the date on which the Customer came into possession of the last item, or on which a third party other than the carrier and indicated by the Customer entered the possession of the last thing. 

16. To meet the 14-day period specified in point 1. above, it is enough to send a statement before its expiry. The statement may be sent to the following address: VOLNO Sp. z o.o. , Ul. Jackowskiego 15/2, 60-508 Poznań or the e-mail address: info@avocado.com.pl.

17. In the event of withdrawal from the contract, the contract is considered void and the consumer is released from any obligations. The consumer is responsible for reducing the value of the item as a result of using it in a way that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the item.

18. The goods returned by the Consumer should be packed in an appropriate manner, ensuring no damage during transport, if possible, the goods should be packed in the original packaging. The goods should be returned with complete equipment and accessories as well as documents issued during its sale.

19. The Seller shall promptly, but not later than within 14 days from the date of receipt of the Consumer’s statement on withdrawal from the contract, return to the Consumer all payments made by him, including the costs of delivering the goods (i.e. for transport from the Seller to the Consumer), subject to this, that the Seller reimburses the Consumer only the costs of the cheapest, ordinary shipping method available in the Seller’s offer.

20. The consumer is obliged to return the goods to the Seller immediately, but not later than within 14 days from the date on which the Consumer withdrew from the contract. To meet the 14-day period referred to in the preceding sentence, it is enough to return the goods to the Seller before its expiry. The consumer bears the direct costs of returning the goods to the Seller if, due to their nature, these items cannot be returned by regular mail.

21. The goods should be returned to the Seller’s address: VOLNO Sp. z o.o. ul. Jackowskiego 15/2, 60-508 Poznań.
 
22. The reimbursement will be made using the same payment method that was used by the Consumer in the original transaction, unless the Consumer expressly agrees to a different solution. The consumer does not bear any fees related to the reimbursement of the payment by the Seller.
 
23. The Seller may withhold the reimbursement until the goods are received back or until the Consumer provides proof of their return, depending on which event occurs first.
  
25. An exemplary model withdrawal form from a distance contract is attached as Annex 1 to the Regulations and can be downloaded below, however, its use is not obligatory.
 
26. The Seller is obliged to provide the Customer with goods without defects.
 
27. For the avoidance of doubt, it is stated that none of the provisions of the Regulations limits the consumer’s rights under the applicable provisions.
 
28. The Seller is liable to the Customer who is not a Consumer under the provisions of the Civil Code in the scope of warranty.
 
29. In the event of discovering physical or legal defects of the Product, the Customer who is a Consumer within the meaning of Art. 22¹ of the Civil Code may request a price reduction or withdraw from the contract, unless the Seller immediately and without undue inconvenience to the Consumer replaces the defective product with a product free from defects or removes the defect. This limitation does not apply if the goods have already been replaced or repaired by the Seller or the Seller has not satisfied the obligation to replace the goods with a defect-free one or to remove the defect.
 
30. The Consumer may, instead of the removal of the defect proposed by the Seller, demand the replacement of the product with a product free from defects, or instead of replacing the product, demand that the defect be removed, unless it is impossible to bring the product into conformity with the contract in the manner chosen by the Customer or would require excessive costs compared to the method proposed by the Seller. When assessing the excess of costs, the value of the defect-free item, the type and significance of the defect found are taken into account, as well as the inconvenience to which the Consumer would otherwise be exposed.
 
31. The Consumer cannot withdraw from the contract if the defect is irrelevant.
 
32. The Seller should be notified of the defect found, no later than within 2 years of the date of delivery of the goods. It is recommended in the complaint notification to indicate the description of the defect and the Consumer’s request in accordance with points 28 and 29 above. To meet the deadline, it is enough to send the notification before its expiry. It is recommended to attach to the notification of the defect a document (or its copy) confirming the purchase of the goods in the online store or a copy thereof. The notification may also be sent via e-mail to the following address: info@avocado.com.pl.
 
33. When it is necessary to assess the existence of a defect in the goods, the defective goods should be delivered to the following address: VOLNO Sp. z o.o., ul. Jackowskiego 15/2, 60-508 Poznań.
 
34. The Seller has 14 days to consider the Consumer’s complaint. Failure to notify the Consumer about the method of its consideration within the above-mentioned period will be treated as the acceptance of the complaint by the Seller.
 
35. Using the Online Store is possible provided that the IT system used by the Customer meets the following minimum technical requirements: a) Internet Explorer version 7.0 or newer with ActiveX, JavaScript and Cookies support enabled or b) Mozilla Firefox version 3.0 or newer with enabled Java, JavaScript and cookies applets, c) minimum screen resolution of 1024 × 768 pixels.

 

 
36. The Consumer and the Store agree that we may access, store, process and use any information and personal data that the Consumer provide following the terms of the Privacy Policy. The Seller uses cookies to collect information related to the use of the Store’s website by the Customer in order to: a) maintain the Customer’s session (after logging in), thanks to which the Customer does not have to re-enter the Password on each subpage of the Store’s website, b) adjust the website Store to meet the needs of customers and c) create viewing statistics for the above-mentioned subpages. service.
 
37. Some subpages of the Online Store website and other means of communication with customers may contain the so-called “Web beacons” (so-called electronic pictures, also known as “empty gifs”). Web beacons allow you to receive information such as, for example, the IP (Internet Protocol) address of the computer on which the page on which the web beacon was placed was loaded, the URL of the page, the time the page was loaded, type of browser, as well as information contained in cookies, in to evaluate the effectiveness of advertising.
 
38. If it is necessary to change the Regulations resulting from: changes in the form of payment, methods and rules of delivery, terms of concluding contracts, complaint procedure, the need to introduce changes clarifying the provisions of the Regulations, changes in the scope of generally applicable law and other provisions whose changes affect the implementation concluded contracts, the Seller undertakes to inform the Customer about this fact at least 7 days before the changes become effective. In such a situation, the introduced changes will not in any way infringe the rights acquired by the Customer before the date of entry into force of the said changes, which means that the Regulations in force at the time of concluding the contract will apply to the placed orders, concluded contracts and contracts.
 
39. The Store reserves the right to change, modify, or remove the contents of the Store at any time or for any reason without notice. However, we have no obligation to update any information on our Site. We also reserve the right to modify or discontinue all or part of the Marketplace Offerings without notice at any time. We will not be liable to the Consumer or any third party for any modification, price change, suspension, or discontinuance of the Store or the Marketplace Offerings. 

 

40. We cannot guarantee the Store and its offerings will be available at all times. We may experience hardware, software, or other problems or need to perform maintenance related to the Site, which may result in interruptions, delays, or errors. We reserve the right to change, revise or update, or otherwise modify the Site / the Store at any time or for any reason without notice to the Consumer. You agree that we have no liability whatsoever for any loss, damage, or inconvenience caused by your inability to access or use the Site/ Store during any downtime or discontinuance of the Site/Store. Nothing in these Terms and Conditions will be construed to obligate us to maintain and support the Site and the Store or to supply any corrections, updates, or releases in connection therewith. 

 
40. The Regulations come into force upon their placement on the website of the Online Store.