Cookies Policy

POLSKI 

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu, VOLNO Sp. z o.o., jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
możliwości logowania do serwisu; utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

ENGLISH

1. The website automatically collects only information contained in cookies.

2. Files (cookies) are text files that are stored on the website user’s end device. They are intended for using the website pages. First of all, they contain the name of the website of their origin, their unique number, and the storage time on the end device.

3. The website operator, company VOLNO Sp. z o.o.,  is the entity that places cookies on the user’s end device and has access to them.

4. The website operator uses cookies in order to:

  • match the content of the website to the individual preferences of the user, first of all, these files recognize his device to display the page according to his preferences;
  • administer the services – for example to be able to respond to you or to solve an issue the user reports;
  • prepare statistics that help to learn about the preferences and behavior of users, the analysis of these statistics is anonymous and allows you to adjust the content and appearance of the website to the prevailing trends, statistics are also used to assess the popularity of the website;
  • provide the the ability to log into the website;
  • maintain the user’s login on each subsequent page of the website.

5. The website uses two basic types of files (cookies) – session and permanent. Session files are temporary, they are stored until you leave the website (by entering another page, logging out or turning off the browser). Permanent files are stored on the user’s end device until they are deleted by the user or for the time specified in their settings.

6. The user may at any time change the settings of his browser to block the use of files (cookies) or to obtain information about their placement in his device each time. Other available options can be checked in the settings of your web browser. It should be remembered that most browsers are set to accept saving files (cookies) on the end device by default.

7. The website operator informs that changes to the settings in the user’s web browser may limit access to some functions of the website’s website.

8. The files (cookies) used by the website (placed on the user’s end device) may be made available to its partners and the advertiser cooperating with it.

9. Information on the settings of web browsers is available in its menu (help) or on the website of its manufacturer.

10. Please note that we do not respond to a “Do Not Track” signal from your browser or mobile application due to lack of standardization regarding how that signal is to be interpreted.